Хмарка тегів:

І

ІЗОЛ — безосновний біостійкий гідро і пароізоляційний рулонний матеріал, що одержується із резинобітумного в’яжучого, пластифікатора, наповнювача, антисептика і полімерних добавок.

ІМІТАЦІЯ ПОЛУМ’Я — стан, коли сигнал полум’я виробляється детектором полум’я, хоча насправді полум’я немає.

ІМПУЛЬСНИЙ ДАЛЕКОМІР — електромагнітний далекомір, що використовує імпульси випромінювання.

ІНВЕНТАРНА ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТА — витрати забудовника по зведенню об’єкта відповідно до договору на будівництво з його початку до введення в експлуатацію.

ІНВЕСТИЦІЇ — грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, що мають грошову оцінку, вкладаються в об’єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — вкладення інвестицій і здійснення практичних дій з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ — обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена у відповідності до законодавства і затвердженими в установленому порядку стандартів (нормами і правилами), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес -план).

ІНВЕСТОР — юридична або фізична особа, яка здійснює вкладення власних, позикових і залучених коштів у створення та відтворення основних засобів.

ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ АРМАТУРИ — речовина, застосовувана для запобігання корозії арматури або зниження її швидкості і вводиться до складу бетону або до складу захисного покриття арматури.

ІНДЕКС АКТИВНОГО МУЛУ — обсяг активного мулу, що містить один грам сухої речовини після тридцятихвилинного відстоювання.

ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ — міра, відповідності зорових сприйняттів кольорового об’єкта, освітленого досліджуваним і стандартним джерелами світла за певних умов спостереження.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО — форма забезпечення громадян житлом шляхом будівництва будинків на правах особистої власності, що виконується при безпосередній участі громадян або за їх рахунок.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАБУДОВНИКИ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ) — громадяни, які отримали в установленому порядку земельну ділянку для будівництва житлового будинку з господарськими будівлями для ведення особистого підсобного господарства та здійснюють це будівництво або самотужки, або із залученням інших осіб або будівельних організацій.

ІНДИВІДУАЛЬНІ РЯТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ — засоби для захисту органів дихання від продуктів горіння; для самостійного спуску з балкона (із вікон) та ін

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ПРИСАДИБНА, ПРИКВАРТИРНА) ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА — земельна ділянка, що примикає до будинку (квартири), з безпосереднім виходом на нього.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ (ІТП) — тепловий пункт, який обслуговує будівлю або його частини.

ІНДУСТРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО — механізований потоковий процес зведення будівель і споруд з великорозмірних конструкцій і деталей заводського виготовлення. До індустріального будівництва прийнято умовно відносити і будівництво, здійснюване високомеханізованим способом, який перетворює будівельний майданчик на подобу заводу.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ — системні будівельні процеси, що включають взаємопов’язані стадії: планування, проектування об’єктів, виробництво, комплектацію і монтаж. При цьому конструкційні (конструктивні) елементи системи виготовляють в заводських (або прирівняних до заводських) умовах.

ІНЕРТНІ ВІДХОДИ — відходи, існування яких не робить негативного впливу на людей та навколишнє середовище.

ІНЕРТНІСТЬ УСТАНОВКИ — час з моменту досягнення контрольованим фактором пожежі порога спрацьовування чутливого елементу до початку подавання вогнегасної речовини (складу) в зону, що захищається.

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ — комплекс інженерних споруд, інженерно-технічних, організаційно-господарських та соціально-правових заходів, що забезпечують захист об’єктів народного господарства і території від затоплення та підтоплення, берегоруйнування і зсувних процесів.

ІНЖЕНЕРНА, ТРАНСПОРТНА ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА — комплекс споруд і комунікацій транспорту, зв’язку, інженерного обладнання, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, що забезпечує сталий розвиток і функціонування поселень і міжселищних територій.

ІНЖЕНЕРНОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ — сукупність характеристик компонентів геологічного середовища досліджуваної території (рельєфу, складу та стану гірських порід, умов їх залягання і властивостей, включаючи підземні води, геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ), що впливають на умови проектування і будівництва, а також на експлуатацію інженерних споруд відповідного призначення.

ІНЖЕНЕРНОГЕОЛОГІЧНИЙ МАСИВ ПОРІД (ІГМП) — частина геологічного середовища, що взаємодіє з спорудами в процесі будівництва та експлуатації (природно-техногенна система). Основним компонентом ІГМП є гірські породи. Розрізняють ІГМП різних рівнів, найменшим з яких є інженерно-геологічний елемент, породи якого володіють різними геомеханічними властивостями і напруженим станом. ІГМП може охоплювати частину однієї стратіграфолітологічної формації, комплексу і т.п. або складатися з декількох комплексів, пачок і т.п.

ІНЖЕНЕРНОГЕОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС — зміна стану компонентів геологічного середовища в часі і в просторі під впливом техногенних факторів.

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ — система приладів, апаратів, машин і комунікацій, що забезпечує подачу і відведення рідин, газів, електроенергії (водопровідне, газопровідне, опалювальне, електричне, каналізаційне, вентиляційне обладнання).

ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР) — організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України на роботи по наданню практичної допомоги підприємствам, організаціям і приватним особам в частині забезпечення безпеки при експлуатації, монтажі та ремонті підйомних споруд.

ІНКЛІНОМЕТР — пристрій, що використовується для вивчення зсуву, яке складається з системи гнучко з’єднаних відрізків труб (зазвичай довжиною по 1м), послідовно закріплених у вертикальній свердловині, з опускним в них при вимірюваннях пристосуванням, яке послідовно фіксує нахил кожного відрізка труби, як правило, по двох взаємно-перпендикулярних осях. Інклінометр дозволяє по нахилам і відстаням між точками вимірювань в свердловині обчислювати в кожному циклі спостережень відхилення свердловини від вертикалі і зміну цього відхилення (зміщення) між циклами вимірів.

ІНСОЛЯЦІЯ — освітлення прямими сонячними променями поверхні. В області архітектурно-будівельного проектування термін «інсоляція приміщень» означає освітлення їх сонячними променями через светлопрорізи.

ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (АКРЕДИТОВАНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ) — перевірка, що проводиться аккредитуючим органом з метою встановлення, що діяльність акредитованої випробувальної лабораторії продовжує відповідати встановленим вимогам.

ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (АКРЕДИТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ) — перевірка, що проводиться аккредитуючим органом з метою встановлення, що діяльність акредитованої організації продовжує відповідати встановленим вимогам.

ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННІМ ПРАВИЛ СЕРТИФІКАЦІЇ (за діяльністю акредитованих органів з сертифікації та випробувальних лабораторій) — перевірка, здійснювана з метою встановлення, що діяльність органів по сертифікації і випробувальних лабораторій продовжує відповідати правилам системи.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ — документ, в якому викладаються порядок і правила технічного обслуговування виробу (установки).

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — документ, в якому викладаються відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії.

ІНТЕНСИВНІСТЬ АЕРАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД — витрата повітря на одиницю площі або об’єму споруди що аерується за певний інтервал часу.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОДАЧІ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН — кількість вогнегасної речовини, що подається на одиницю площі (об’єму) за одиницю часу.

ІНТЕРВАЛ РУХУ ЛІФТІВ — усереднений інтервал часу між моментами послідовного відправлення вгору з основного посадкового поверху ліфтів однієї групи.

ІНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕННЯ — інтервал температур зовнішнього повітря, в якому допускається нанесення (установка) герметизуючих і ущільнювальних матеріалів і виробів.

ІНФІЛЬТРАЦІЙНЕ СПОРУДЖЕННЯ — споруда для забору підземних вод або їх штучного поповнення.

ІНФІЛЬТРАЦІЯ — переміщення повітря через матеріал і нещільності огороджувальних конструкцій внаслідок вітрового і гравітаційного напорів, зформованих різницею температур і тисків повітря зовні і всередині приміщень.

ІНЦИДЕНТ — відмова або пошкодження технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об’єкті, відхилення від режиму технологічного процесу, порушення положень цього закону, інших законів та інших нормативних правових актів, а також нормативних технічних документів, що встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об’єкті.